© | << < ? > >> | Dror Bar-Natan: Talks:
Eshnav LeMatematica Banner

?הגנ תכלה בכוכ לע םייח ונייה וליא הרוק היה המ

?לליה-רב היאמ לש ןחלושה תפמ לע תולייטמה םילמנה תובשוח המ

?הטמלש תונומתב םימעפ העיפומ הרובח וזיא

ןתנ-רב רורד 'פורפ לש האלפומה ותאצרהב דועו תאז לכ

תוירושימ םילמנ לש תומלועה 17

2 םלוא ,ןייטשניא ןיינב ,18:30 העש ,28/1/01 ןושאר םוי

לק דוביכ שגוי 18:10 העשב